könyvtár

Könyvtár használati szabályzat

 1. A könyvtár szolgáltatásait csak beiratkozott olvasó veheti igénybe. A beiratkozás egy naptári évre szól, azt minden évben meg kell újítani. A beiratkozás díjtalan.
 2. A beiratkozáshoz személyi igazolvány szükséges, a személyi igazolvánnyal, vagy önálló keresettel nem rendelkezők, csak kezes aláírásával vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és hitelt érdemlően igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme , személyi igazolványának száma. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A személyes adatokban bekövetkező változásokat a könyvtárhasználó köteles mielőbb bejelenteni a könyvtárnak.
 3. Könyvet kölcsönözni csak olvasójeggyel lehet. Az olvasójegy másra nem ruházható át, s az olvasó saját érdekében köteles azt megőrizni és a könyvtáros kérésére felmutatni. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni.
 4. A kölcsönzési határidő 4 hét. Egy alkalommal legfeljebb 5 könyv kölcsönözhető. A kölcsönzés legfeljebb 2 esetben meghosszabbítható, hosszabbításnál a könyvet nem kel bemutatni. A meghosszabbítás történhet személyesen , telefonon vagy e-mailben is.
 5. A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: kézikönyvtári állomány nagy része, lexikonok,szótárak,enciklopédiák, régi könyvek,értékes egy példányban őrzött művek-ennek megítélése a könyvtáros feladata. A könyvtáros engedélyével a két nyitvatartási időre kölcsönözhetnek kézikönyvtári könyveket az olvasók.
 6. Ha az olvasó a könyvet elveszti, megrongálja, egy másik kifogástalan példánnyal kell pótolnia, vagy az eredeti beszerzési ár kétszeresét köteles befizetni.
 7. A könyvtár az állományából hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét könyvtárközi kölcsönzés útján, az Országos Dokumentum ellátási Rendszer által kialakított szolgáltatási rendszerben az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a könyvtárhasználók számára. Ha a könyvtár állományában a keresett dokumentum nincs meg, annak lelőhelyéről lehetőségeihez képest tájékoztatást ad. A könyvtár az olvasó tájékoztatása mellett és kérésére a lelőhely ismeretében kezdeményezheti a dokumentum könyvtárközi kölcsönzését. A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a szolgáltató könyvtár szabja meg. Az átkért dokumentum a beérkezéstől számított 7 napon belül vehető át. Az igénylő kérheti, hogy értesítsék a beérkezésről, az értesítés költsége, illetve a szolgáltató könyvtár által felszámított kölcsönzési díj az olvasót terheli.
 8. Aki valamilyen kártérítéssel tartozik, addig nem kölcsönözhet, amíg a tartozását ki nem egyenlíti.
 9. Az olvasó a könyvtár rendjére köteles ügyelni, a szabadpolcon elhelyezett könyvek rendjét a könyvtáros által meghatározott módon betartani.
 10. A könyvtárban étel, ital, drogfogyasztás valamint a dohányzás tilos.
 11. A könyvtárban elhelyezett „olvasói” számítógépeket a könyvtárba beiratkozott személyek térítésmentesen használhatják. A számítógép egy alkalommal maximum 1 órára vehető igénybe. Az internetet tilos üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményre, mások munkájának zavarására vagy akadályozására használni.
 12. A jelen szabályzatot be nem tartó olvasótól a könyvtáros a könyvtárhasználat jogát meghatározott időre vagy véglegesen megvonhatja.
 13. A könyvtáros a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által elrendelt módon és időpontban minden évben statisztikai adatot szolgáltat.
 14. A könyvtár nyitva tartása heti 16 óra:

A könyvtár nyitva tartása

 • Hétfő 12:00 – 15:00
 • Kedd 8:00 – 11:00
 • Szerda 17:00 – 20:00
 • Csütörtök 8:00 – 11:00

Elérhetőség:

Tel. szám: 0699/814-009

Könyvtáros: Grubits Veronika

 


to top