Mišo Hepp odbija kritiku

Kot javljeno kritiziraju Gradišćanski Hrvati u Ugarskoj Miša Heppa zbog sastava Hrvatske državne samouprave, čiji predsjednik je Hepp. Pri konstituirajućoj sjednici da Gradišćanski Hrvati nisu došli u nijedan odbor. Mišo Hepp je ali ponudio funkcije u odredjeni odbori, ali ove oni nisu kanili, veli Hepp. Zastupniki Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj nisu primili te pozicije, ar to nije bilo tako dogovoreno, veli Vince Hergović iz Plajgora.

Gradišćanski Hrvati kanili druge pozicije
Gradišćanski Hrvati u Ugarskoj su konačno pri sjednici kandidirali za druge pozicije. Vince Hergović je kandidirao za potpredsjednika Hrvatske državne samouprave. Šandor Petković iz Kisega se je naticao za odbor za pravna pitanja, Marija Pilšić iz Koljnofa za odbor za financijske posle a Andraš Handler iz Petrovoga Sela je bio kandidat za odbor za kulturu, vjeru, mladinu i šport.

Država je smanjila broj zastupnikov
Ugarska država da je preminila manjinski zakon i je reducirala broj hrvatskih zastupnikov od 39 na 29, tako Mišo Hepp. Mandati se dilu po hrvatski samouprava. U željeznoj županiji je 11 gradišćanskohrvatskih sel a u jursko-mošonskoj 10.

Mišo Hepp misli da se more i s manjim brojem zastupnikov djelati ako to kanu. Polag Miša Heppa su Gradišćanskim Hrvatom ponudili na primjer predsjedničtvo u odboru za financije.

Gradišćanski Hrvati su odbili važne funkcije
Odbor za financije da je jedan od najvažnijih, a ona peršona ka je bila dosada u ovoj funkciji da ju već nije kanila. Isto da se je stalo u odboru za pravna pitanja, kade isto nisu kanili preuzeti funkciju.

Za odbor da se je glasovalo otvoreno. Gradišćanski Hrvati nisu dostali dost glasov, to se more stati u demokraciji. Gradišćanski Hrvati da su svenek proporcionalno to dostajali ča im dostoji, još i već, nato da je svenek gledao, veli Mišo Hepp, predsjednik Hrvatske državne samouprave.


to top