Temelno saniran kloštar u Bánfalvi

Bivši Pavlinski kloštar u Bánfalvi blizu Šoprona su temeljno sanirali. Mecena Gábor Kovács je dao pregraditi kulturnohistorično znamenitu zgradu u kloštarski hotel. Investirao je oko 4 milione eurov, da spasi kloštar od propadanja.

Cele fratrov sada hiže za goste
Bivši kloštar ima sada 18 hiž za pojedince i pet za dvime. Sobe za goste su preuredjene bivše cele fratrov. Uza to kloštarski hotel ima prostorije za meditacije i konferencije. Gosti neka se u bivšem kloštru duševno i tijelovno odmoru, veli direktor Gábor Karsai. Tokom pregradnje su u bivšem refektoriumu našli freske, ke kažu redovnički žitak prošlih stoljeć.

Kloštar u Bánfalvi se do konca februara more pogledati. Od marca je pak otvoren samo za goste hotela i restorana. Pavlinci su do raspušćanja koncem 18. stoljeća imali i kloštar u Pajngrtu, ki još dana stoji.


to top